Sales General Conditions

DAF Used Trucks

 

DAF Used Trucks* General Terms and Conditions

1. Purchase Price, Payment
1.1. The Buyer shall pay the Seller as the purchase price for the Vehicle(s) the amounts specified in the invoice issued by the Seller.
1.2 The Buyer shall pay the purchase price to Seller immediately but ultimately within one (1) week following the date of the invoice by remittance to the Seller’s bank account. The only exception to this is where extended payment terms are in place which have been approved in advance by the Seller or where the Vehicle will be paid for using proceeds from a wholesale funding facility accepted by the Seller. Payment of the purchase price by the Buyer to the bank account of the Seller is deemed to be agreement in full to the terms and conditions herein. The Seller shall be entitled to delay delivery of the Vehicle(s) until after receipt of the purchase price.
1.3 All amounts due pursuant to this agreement shall be paid by the Buyer to Seller in full and without any deduction under whatever title and Buyer shall not be entitled to assert any credit setoff or counterclaim against the Seller in order to justify withholding payment of any such amount in whole or part.

2. Delivery, Transfer of Ownership Title
2.1 The Seller shall deliver the Vehicle(s) and transfer the ownership in the Vehicle(s) to the Buyer in such a manner as the Seller shall determine.
2.2 The Vehicle(s) shall remain under the sole and absolute ownership of the Seller until such time as the Buyer shall have paid in full to the Seller the agreed price and any additional charges for the Vehicle(s).
2.3 Delivery dates and delivery periods will always only be deemed to be estimates and never be or construed to be absolute deadlines.

3. Technical Condition
3.1 The Buyer acknowledges the Vehicle is a used vehicle and that it is solely up to the Buyer to inspect the technical condition of the Vehicle, if the Buyer considers this to be an essential condition for his the purchase of the vehicle(s) to proceed.
3.2 The Seller and Buyer expressly agree that the Seller will deliver the Vehicle(s) to the Buyer in the technical condition the Vehicle(s) will have at the moment of delivery. The Buyer agrees that the Seller has not given, neither expressly or implicitly, any warranty with respect to the operational use or merchantability of the Vehicle and, in so far necessary, the Buyer declares to waive any and all rights to claims for damages from Seller based on the technical condition of the Vehicle(s).
3.3 The Buyer agrees that any reference to Kilometres on the invoice is not warranted or confirmed by the Seller.

4. Reseller
4.1 In case the Buyer is a reseller, buyer shall in no event, directly or through any intermediary, sell the Vehicles to customers or into countries that fall under the scope of a US or EU trade embargo or in any other way, in relation to the Vehicles, directly or indirectly violate not assume any liability and Buyer cannot claim any indemnity, reimbursement or compensation of any kind arising out of or in connection with the effects of the applicable trade embargo.

* DAF Used Trucks is the label for DAF Truck N.V. and its subsidiaries and PACCAR Financial Europe B.V. and its subsidiaries (PFE), under which the DAF used trucks are sold. (1 November 2019)

Ogólne warunki sprzedaży

1. Cena zakupu, płatność
1.1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu jako cenę zakupu Pojazdu(-ów) kwoty określone w fakturze wystawionej przez Sprzedającego.
1.2 Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu niezwłocznie, ale ostatecznie w ciągu jednego (1) tygodnia od daty wystawienia faktury przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której obowiązują przedłużone warunki płatności, które zostały wcześniej zatwierdzone przez Sprzedawcę lub gdy pojazd zostanie opłacony za pomocą wpływów z instrumentu finansowania akceptowanego przez Sprzedawcę. Zapłatę ceny kupna przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego uważa się za pełną zgodę na niniejsze warunki handlowe. Sprzedający ma prawo opóźnić dostawę Pojazdu(ów) do momentu otrzymania ceny zakupu.
1.3 Wszelkie kwoty należne zgodnie z niniejszą umową zostaną zapłacone przez Kupującego Sprzedającemu w całości i bez jakichkolwiek potrąceń z jakiegokolwiek tytułu, a Kupujący nie będzie uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek potrąceń lub roszczeń wzajemnych wobec Sprzedającego w celu uzasadnienia wstrzymania płatności takiej kwota w całości lub w części.

2. Dostawa, przeniesienie własności
2.1 Sprzedający dostarczy Pojazd(y) i przeniesie własność Pojazdu(ów) na Kupującego w sposób określony przez Sprzedającego.
2.2 Pojazd(y) pozostają wyłączną i bezwzględną własnością Sprzedającego do czasu, gdy Kupujący zapłaci Sprzedającemu w całości uzgodnioną cenę i wszelkie dodatkowe opłaty za Pojazd(y).
2.3 Terminy dostaw i okresy dostaw zawsze będą traktowane jedynie jako szacunkowe i nigdy nie będą lub nie będą interpretowane jako terminy bezwzględne.

3. Stan techniczny
3.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Pojazd jest pojazdem używanym i wyłącznie w gestii Kupującego jest sprawdzenie stanu technicznego Pojazdu, jeżeli Kupujący uzna to za istotny warunek jego zakupu pojazdu(ów).
3.2 Sprzedający i Kupujący wyraźnie zgadzają się, że Sprzedający dostarczy Kupującemu Pojazd(y) w stanie technicznym, jaki Pojazd(y) będą posiadać w momencie dostawy. Kupujący zgadza się, że Sprzedający nie udzielił, ani w sposób wyraźny ani dorozumiany, żadnej gwarancji w odniesieniu do użytkowania operacyjnego lub przydatności handlowej Pojazdu oraz, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, Kupujący oświadcza, że zrzeka się wszelkich praw do roszczeń odszkodowawczych od Sprzedającego na podstawie stanu technicznego Pojazdu(ów).
3.3 Kupujący zgadza się, że wszelkie odniesienia do kilometrów na fakturze nie są gwarantowane ani potwierdzone przez Sprzedającego.

4. Sprzedawca
4.1 W przypadku, gdy Kupujący jest odsprzedawcą, w żadnym wypadku, bezpośrednio ani przez jakiegokolwiek pośrednika, nie będzie sprzedawał Pojazdów klientom ani do krajów, które są objęte embargiem handlowym USA lub UE, ani w żaden inny sposób, w odniesieniu do Pojazdy bezpośrednio lub pośrednio naruszają wszelkie obowiązujące przepisy krajowe lub międzynarodowe lub ogólnie przyjęte normy. Ponadto, gdy takie embargo ma zastosowanie, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a Kupujący nie może domagać się żadnego odszkodowania, zwrotu lub odszkodowania jakiegokolwiek rodzaju wynikającego z lub w związku ze skutkami obowiązującego embarga handlowego