Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Wersja 05.2022

 • 1. Informacje o oświadczeniu o ochronie danych osobowych

  Ochrona danych osobowych użytkownika jest dla nas ważna, dlatego chcemy przejrzyście przedstawić sposób, w jaki wykorzystujemy dane. Z tego powodu przygotowaliśmy oświadczenie informujące o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi użytkownika. 

  W tym oświadczeniu wyjaśnimy:

  - Jakie dane osobowe pozyskujemy od użytkownika;
  - W jakim celu ich używamy;
  - Jaka jest podstawa prawna do ich wykorzystywania;
  - Jakim podmiotom udostępniamy dane;
  - Jak chronimy dane osobowe użytkownika; oraz
  - Jakie prawa przysługują użytkownikowi w zakresie jego danych osobowych.

  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez podmioty PACCAR Holding B.V. i ich spółki zależne, w tym podmioty DAF — takie jak DAF Trucks N.V.— oraz podmioty PACCAR Financial. W przypadku przetwarzania pozyskanych od użytkownika danych osobowych w innym kontekście niż opisany w niniejszym oświadczeniu dostarczymy w razie potrzeby bardziej szczegółowe informacje uzupełniające informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu. 

  Oświadczenie to ostatni raz zaktualizowano 16 maja 2022 r. i będzie ono regularnie weryfikowane i aktualizowane. 

  Staraliśmy się sformułować to oświadczenie w sposób możliwie jasny i kompletny. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (Data Protection Officer, DPO):

  DAF Trucks N.V.
  Attn. Data Protection Officer – D.06.01.225
  Hugo van der Goeslaan 1
  Adres pocztowy: P.O. Box 90065 | 5600 PT Eindhoven | Holandia | 
  Tel.: +31 (0) 40 214 91 11
  Adres dla odwiedzających: 5642 TW Eindhoven | Holandia

  A PACCAR Company black

  Adres e-mail: dataprotectionofficer@daftrucks.com


 • 2. Nasze zobowiązanie do ochrony danych użytkownika

  Dbamy o to, aby dane osobowe użytkownika były przetwarzane z należytą starannością. Będziemy ich używać zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa. Usuwamy dane lub anonimizujemy je, gdy nie są one już potrzebne do celów przetwarzania opisanych w sekcjach poświęconych tematyce danych na naszej stronie internetowej dotyczącej ochrony danych. Będziemy gromadzić tylko te dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji tych celów. Wreszcie, będziemy przechowywać dane użytkownika z zachowaniem jak najwyższego poziomu dokładności, bezpieczeństwa — poprzez zastosowanie środków organizacyjnych, prawnych i technicznych (informatycznych) — oraz aktualności.–

 • 3. Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe użytkownika?

  Podmioty i spółki zależne firmy PACCAR Holding B.V. są odpowiedzialne za przetwarzanie i ochronę danych osobowych użytkownika. Określenia „PACCAR”, „my”, „nas”, „nam” i „nasze” w niniejszym oświadczeniu odnoszą się do podmiotów i oddziałów PACCAR Holding B.V., takich jak podmioty DAF — w tym DAF Trucks N.V. — oraz podmioty PACCAR Financial. 

 • 4. Jakie dane osobowe są przetwarzane, na jakiej podstawie i dlaczego?

  Klikając poniższe łącza, użytkownik może zapoznać się z zestawieniem rodzajów przetwarzanych przez nas danych osobowych. Uwzględniliśmy w nim również cele, do których używamy danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika. Jeśli będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób znacząco odbiegający od opisanego poniżej, poinformujemy go o tym osobno.

  > Klienci

  > Partnerzy handlowi (tacy jak dealerzy lub dostawcy)

  > Kierowcy

  > Osoby odwiedzające stronę internetową 

   

  Dane ze źródeł publicznych:
  Należy pamiętać, że zbieramy również dane ze źródeł publicznych, takich jak agencje kredytowe, izby handlowe, publicznie dostępne strony internetowe itp.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?
  Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je zgromadziliśmy, w granicach prawa i naszych wewnętrznych zasad przechowywania danych. Należy jednak pamiętać, że dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez dodatkowy okres, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem będziemy zobowiązani do przechowywania danych przez określony czas na potrzeby badań naukowych, analiz statystycznych i/lub w celu wniesienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.

 • 5. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika?

  Udostępniamy informacje użytkownika podmiotom związanym z firmą PACCAR, które podlegają tym samym standardom ochrony danych. Oprócz podmiotów własnych udostępniamy również dane osobowe niektórym stronom trzecim wymienionym w następnej podsekcji. 

  Kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe
  Dane osobowe udostępniamy następującym rodzajom organizacji:

  - Autoryzowani dealerzy;
  - Dostawcy;
  - Dostawcy usług IT;
  - Dostawcy innych usług;
  - Firmy ubezpieczeniowe;
  - Doradcy finansowi, podatkowi lub prawni;
  - Banki centralne;
  - Audytorzy zewnętrzni.

  W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika, gdy udostępniamy je podmiotom niepodlegającym europejskim przepisom o ochronie danych
  Firma DAF Trucks N.V. jest częścią grupy firm PACCAR. Ilekroć jest to niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu związanego z przetwarzaniem danych, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom związanym z grupą PACCAR w Europejskim Obszarze Gospodarczym i poza nim. Koniecznym warunkiem jest to, że poziom ochrony danych musi zasadniczo dorównywać standardom UE (RODO).

  Jeżeli udostępniamy dane osobowe organizacji, która nie podlega europejskim przepisom o ochronie danych i nie może polegać na decyzji Komisji Europejskiej w zakresie adekwatności, chronimy dane osobowe użytkownika przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń. Przykładem, którym często się posługujemy, są standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Dzięki temu podmioty, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika, będą przestrzegać tych samych lub podobnych standardów ochrony danych co my. Standardowe klauzule umowne mogą być uzupełnione o dodatkowe środki techniczne i organizacyjne.

  Użytkownik może zażądać kopii odpowiednich zabezpieczeń, które wdrożyliśmy, pisząc na adres dataprotectionofficer@daftrucks.com.

   

 • 6. W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika?

  Dbamy o ochronę integralności i dostępności danych osobowych użytkownika. Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa mające na celu ich zabezpieczenie. Na przykład stosujemy kontrolę dostępu oraz odpowiednie zabezpieczenia systemowe i sieciowe, takie jak zapory i łatki systemowe. Zabezpieczamy urządzenia przenośne odpowiednimi hasłami. Firma DAF Trucks N.V. wdrożyła zasady dotyczące bezpieczeństwa IT i RODO — m.in. w celu zapobiegania naruszeniom danych — oraz obowiązkowe standardy ochrony poufności, dostępności i integralności zasobów, których używamy do przetwarzania danych osobowych użytkownika.

 • 7. Jakie są prawa użytkownika?

  Użytkownikowi, którego dane osobowe przetwarzamy, przysługuje szereg praw, z których może skorzystać w dowolnym momencie. Poniżej zamieściliśmy zestawienie tych praw wraz z komentarzem, co oznaczają one dla użytkownika. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem dataprotectionofficer@daftrucks.com.

  PACCAR odpowie na wniosek użytkownika dotyczący praw do ochrony danych w formie pisemnej w ciągu miesiąca od odebrania wniosku. W zależności od złożoności i liczby wniosków PACCAR ma prawo przedłużyć ten okres o dodatkowe dwa miesiące. Informację o przedłużeniu tego okresu wraz z uzasadnieniem opóźnienia użytkownik otrzyma od firmy PACCAR w ciągu miesiąca od odebrania wniosku. PACCAR przetworzy wniosek dotyczący wyegzekwowania praw użytkownika zgodnie z punktem 7 dopiero po dokonaniu prawidłowej identyfikacji jego tożsamości.

  Prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i otrzymywania kopii 
  Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne, aktualne, kompletne, ważne i niewprowadzające w błąd. Aby użytkownik miał pewność, że stosujemy się do tego zobowiązania, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jak również prawo do ich poprawiania i uaktualniania. Na żądanie udostępnimy również kopię przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika.

  Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w formie ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego, jeśli dane osobowe były przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
  a) Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zakomunikowanym przez nas wcześniej użytkownikowi; lub
  b) Przetwarzaliśmy dane osobowe użytkownika w celu ułatwienia procedury zawarcia z nim umowy; lub
  c) Przetwarzaliśmy dane osobowe użytkownika, stosując metody zautomatyzowane (takie jak profilowanie). 

  Prawo do usunięcia danych osobowych 
  Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:
  a) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je zgromadzono; lub
  b) Udzielona nam przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych została przez niego wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania; lub
  c) Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PACCAR; 
  d) Dane osobowe użytkownika nie są przetwarzane zgodnie z prawem;
  e) Dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

  Jeśli użytkownik chce usunąć przechowywane przez nas dane osobowe, powinien powiadomić nas o tym, pisząc na adres dataprotectionofficer@daftrucks.com. Podejmiemy wówczas uzasadnione kroki w ramach odpowiedzi na wniosek użytkownika zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą już potrzebne do żadnych celów (w tym do celów statystycznych lub do wniesienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych) i nie będziemy zobowiązani przez prawo do ich zachowania, podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale usunąć ich powiązanie z użytkownikiem jako osobą.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:
  a) Jego zdaniem posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne; lub
  b) Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem, ale użytkownik woli, abyśmy zamiast ich usunięcia ograniczyli ich przetwarzanie; lub
  c) Nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów, dla których je zgromadziliśmy, ale użytkownik potrzebuje danych w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub 
  d) Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i czeka na weryfikację, czy jego uzasadnienie takiego sprzeciwu przeważa nad podstawami prawnymi do przetwarzania jego danych.

  Jeśli użytkownik chce ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, powinien powiadomić nas o tym, pisząc na adres dataprotectionofficer@daftrucks.com. Podejmiemy wówczas uzasadnione kroki w ramach odpowiedzi na wniosek użytkownika zgodnie z wymogami prawnymi.

  Prawo do niewyrażenia zgody lub wycofania zgody
  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu firmy PACCAR lub stron trzecich. Należy pamiętać, że wnioski tego typu mogą zostać przez nas odrzucone, jeśli będziemy w stanie wykazać istotne prawne podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesem, prawami i przywilejami użytkownika. Jeśli jednak użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, z zasady zawsze zaprzestajemy takiego przetwarzania. W takich sytuacjach prawa użytkownika będą praktycznie zawsze nadrzędne. 

  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się w oparciu o jego zgodę. Wycofanie zgody oznacza, że nie mamy już prawa do przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów, na które wyraził zgodę. Jeśli użytkownika chce wycofać swoją zgodę, nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie ma zatem skutku wstecznego.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Użytkownik prawo wnieść bezpośrednio do urzędu ochrony danych skargę dotyczącą sposobu przetwarzania swoich danych osobowych. Kliknięcie tego łącza pozwoli zapoznać się z listą odpowiednich organów. Można również skorzystać z wyszukiwarki internetowej, wpisując frazę ‘urząd ochrony danych [kraj]’.

   

 • 8. Plik cookie
  Używamy plików cookie na tej stronie. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod tym linkiem